ข้อสอบครูผู้ช่วย(นำมาเพื่อเผยแพร่)

 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 1/2553 เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวข้อสอบวิชาชีพครู
( จรรยาบรรณวิชาชีพครู)

1. “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก. กริยา
ข.จริยา
ค. มรรยาท
ง. ถูกทุกข้อ
2. “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร”หมายถึง?
ก. จรรยาบรรณ
ข. สัตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก. รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.ถูกทุกข้อ
5. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
6. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
7. ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์
ค. 20ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
8. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน
9. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ง. มาตรฐานการสอน
10. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจำนวนเท่าใด?
ก. 4 จรรยาบรรณ ข. 5 จรรยาบรรณ
ค. 6 จรรยาบรรณ ง. 7 จรรยาบรรณ
เฉลย …………..
1.ข 2.ก 3.ข 4.ง 5.ง 6.ข 7.ง 8. ก 9. ก 10.ข

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: