แนวข้อสอบประเมินสมรรถนะผู้บริหารพร้อมเฉลยมาฝาก

ข้อสอบส่วนมาก เก็บ ก๊อป มาจากเว๊บครับ บางชุดจำที่มาไม่ได้ขออภัยเจ้าของด้วย   บางชุดที่จำได้  ก็ให้เครดิต

จุดประสงค์หลักคือร่วมเผยแพร่ เพื่อสังคมแห่งการแบ่งบันครับ   ไม่ได้ทำเชิงธุรกิจครับ    (คงไม่ว่ากันนะครับ)

1) ข้อใดคือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
A. โรงเรียนสามัคคีวิทยาจัดโครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และมุ่งเน้นให้นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา
B. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกนำคณะครูไปทัศนศึกษา ดูงานโรงเรียนไกลกังวลเพื่อนำความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโรงเรียน
C. โรงเรียนบ้านนาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 2 ปีติดต่อกัน 
D. โรงเรียนอนุบาลเมืองมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 สูงเป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน ท่านจะดำเนินการอย่างไร
A. ประชุมผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือดูแลนักเรียนบุตรหลาน
B. ประชุมคณะครูหาหนทางป้องกันและแก้ไข
C. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
D. ประชุมรองผอ.และหัวหน้างานเพื่อจัดทำระบบดูแลกำกับติดตาม 
3) โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 110 คน และมีห้องน้ำนักเรียน 2 หลังๆละ 6 ที่ แต่อีกหลังหนึ่งชำรุด ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร
A. รายงานไปที่สพท.เพื่อของบประมาณเหลือจ่ายมาซ่อมแซม
B. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจัดผ้าป่าในการจัดสร้างห้องใหม่
C. ปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
D. จัดทำแผนของบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป
4) “ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ข้อความนี้ คือ
A. นโยบาย
B. วิสัยทัศน์ 
C. พันธกิจ
D. เป้าประสงค์
5) โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน แม่ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
A. จ้างแม่ครัวคนใหม่
B. ซ่อมแซมหลังคาและบานประตู 
C. จัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ
D. กำหนดรายการอาหารให้มีคุณภาพครบหมู่
6) ข้อใดคือการเสริมแรงให้แก่ผู้ร่วมงานที่ดีที่สุด
A. มอบเกียรติบัตรครูที่อุทิศเวลาให้ทางราชการประจำปีของโรงเรียน 
B. กล่าวชมเชยครูที่มีผลการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในที่ประชุมครู
C. มอบสร้อยทองคำแก่บุตรของครูที่เกิดใหม่
D. พาไปเลี้ยงอาหารหลังจากเลิกงานทุกครั้ง
7) นายสมชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่องสำรวจความต้องการรถรับส่งนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน เพื่อข้อมูลนำมาวิเคราะห์การบริหารเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นายสมชายควรเป็นผู้บริหารประเภทใดมากที่สุด
A. มีสมรรถนะคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
B. มีสมรรถนะบริการที่ดี 
C. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
D. มีหลักการใช้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน ซึ่งจะมี 1 คนที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน 1.0 ขั้นในรอบ 1 เมษายน ท่านคิดว่า ผอ.คนไหนสมควรได้รับการพิจารณามากที่สุด
A. โรงเรียนของผอ.สมพงษ์ส่งเด็กนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค
B. โรงเรียนของผอ.สมศักดิ์ ผ่านการประเมินรอบ 2 ของ สมศ.ระดับ ดี 
C. โรงเรียนของผอ.สมชายเป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากมาย
D. โรงเรียนของผอ.สมโภช เป็นโรงเรียนต้นแบบและศูนย์ ICT ของสพท.
9) ข้อใดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด
A. การประชุมแถลงนโยบาย
B. การพบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
C. การพูดคุยสอนงาน
D. การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
10) ข้อใดคือสมรรถนะการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
A. ไปเรียนต่อปริญญาโท วันเสาร์-อาทิตย์ 
B. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ทที่บ้านเพื่อติดตามข้อมูลข่างสาร
C. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ
D. ศึกษาค้นคว้าเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดเพื่ออธิบายครูผู้สอน
11) ข้อใดคือสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา
A. ประชุมของความเห็นในการแต่งตั้งผู้รับชอบงานต่างๆ
B. พาครูไปประชุมประจำเดือนที่สพท.เพื่อรับทราบนโยบายร่วมกัน
C. ให้ครูมีส่วนในการตัดสินใจในงานของตนเอง 
D. ให้คำแนะนำระหว่างการปฏิบัติงาน
12) ข้อใด คือ สมรรถนะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
A. การมอบหมายงานในการประชุมประจำเดือน
B. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
C. การจัดทำระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
D. การเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
13) ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
A. ผอ.สุจินต์ส่งครูไปอบรมเป็นประจำ
B. ผอ.สุพจน์มีระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูตลอดเวลา
C. ผอ.สุชาติได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
D. ผอ. สุนัย ให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่สอน 
14) โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา อบต.สนับสนุนสร้างลานกีฬาให้ ท่านจะส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียนอย่างไร
A. จัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์กีฬา
B. ส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกฎกติกาต่างๆ
C. เชิญนักกีฬาดังๆ มาเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนชื่นชม
D. จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของตำบลและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
15) มีนักเรียนในโรงเรียนของท่านอ่านหนังสือไม่ออก 4-5 คน ท่านจะดำเนินการอย่างไร
A. กำชับครูให้ดูแลนักเรียนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด
B. ให้ครูวิจัยในชั้นเรียนหาสาเหตุการอ่านหนังสือไม่ออก 
C. จัดทำหลักสูตรการสอนภาษาไทยรูปแบบใหม่
D. ประชุมคณะครูและผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
16) นายเอกชัย ผู้ อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งได้คิดค้นเทคนิคระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น รายบุคคลหลังจากเข้าฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร แล้วนำมาพัฒนางานกิจการนักเรียน แสดงว่านายเอกชัยมีสมรรถนะด้านใด
A. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
B. การพัฒนาตนเอง
C. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
D. การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
17) หากท่านไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ในโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร แต่จำนวนนักเรียนลดลงเพราะผู้ปกครองนำนักเรียนไปเรียนที่อื่น ท่านจะทำสิ่งใดก่อน
A. ประชุมคณะครูปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
B. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนแก้ปัญหา 
C. จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและออกไปแนะแนวด้วยตนเอง
D. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อโน้มน้าวให้นำบุตรหลานเข้ามาเรียน
18) โรงเรียนมีโรงอาหารที่เก่าแก่ กระเบื้องหลังคาชำรุด ประตูไม่แข็งแรงมีสุนัขเข้ามานอนทุกวัน แม่ ครัวที่จ้างไว้ทำอาหารมีนิสัยไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ทำรายการอาหารซ้ำๆกันทุกวัน น้ำดื่มก็ไม่สะอาด ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะดำเนินการเรื่องใดเป็นอันดับแรก
A. จ้างแม่ครัวคนใหม่
B. ซ่อมแซมหลังคาและบานประตู 
C. จัดซื้อตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ
D. กำหนดรายการอาหารให้มีคุณภาพครบหมู่
19) ผอ.ร.ร. สั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ในห้องทำงานของตนเอง เพื่อศึกษาและใช้โปรแกรม Student 44 และส่งข้อมูลdata on web ด้วยตนเอง ผอ.ร.ร. คนนี้มีสมรรถนะด้านใด
A. การพัฒนาตนเอง 
B. การสื่อสาร
C. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
D. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
20) ข้อใดคือ สมรรถนะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
A. รองผอ.สมชาย จัดทำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนอกสถานที่เพื่อแก้ไข ปัญหานักเรียนด้อยจริยธรรม
B. รองผอ.สมศักดิ์ นำการทำประโยชน์ต่อสาธารณะมาลงโทษนักเรียนที่เกเร
C. รองผอ.สมชาติ พาครูไปอบรมเทคนิควิธีคิดวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
D. รองผอ.สมหญิง ทำผลงานค.ศ.3 ของตนเอง เรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
21) ขั้น Self–actualization ของ Maslow คือ
A. ปรารถนามีส่วนร่วนในสังคม
B. ปรารถนารับการยกย่องในสังคม
C. ปรารถนาความสำเร็จตามความคิด
D. ปรารถนาความสำเร็จด้วยตนเอง 
22) ผู้บริหารสถานศึกษา คนไหนที่มีเข้าข่ายทฤษฎี x
A. ผอ.สมคิดเดินตรวจห้องเรียนทุกวัน เพื่อควบคุมการสอนของครู
B. ผอ.สมบัติ ออกคำสั่งให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
C. ผอ.สมบูรณ์ไปสอบถามโรงพยาบาลเกี่ยวกับครูที่ขอลาป่วย 
D. ผอ.สมชาติตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเข้มงวด
23) ข้อใดคือสิ่งที่ส่งผลทำให้งานบรรลุความสำเร็จมากที่สุด
A. การเสริมสร้างพลังในการทำงาน
B. ความพร้อมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
C. ภาวะผู้นำและความสัมพันธ์ในทีมงาน
D. เจตคติที่ดีต่อการทำงาน 
24) ข้อใดคือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
A. การประชุมวางแผนการทำงานของคณะครูทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 
B. การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์วิชาการของตำบล
C. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนในโรงเรียน
D. การให้คณะครูมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
25) ปัจจุบันการเมืองไทยมีแต่เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งต่างๆ ดังนั้นท่านคิดว่า หลักธรรมาภิบาลข้อใดสำคัญที่สุด
A. หลักนิติธรรม 
B. หลักคุณธรรม
C. หลักความโปร่งใส
D. หลักความรับผิดชอบ
26) ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ในการปฏิรูปการบริหาร
A. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customers)
B. เทคโนโลยี(Technology) 
C. การมอบอำนาจ (Empowerment)
D. การลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น (Deregulation)
27) ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความเสี่ยง (Risk)
A. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
B. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ
C. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
D. Personel Risk – ความเสี่ยงด้านตัวบุคคล . 
28) ข้อใดคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
A. การยอมรับความเสี่ยง 
B. การยึดความเสี่ยงเป็นฐาน
C. การยุติความเสี่ยง
D. การป้องกันความเสี่ยง
29) ข้อใดคือ ขั้นตอนแรกของการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
A. การเลือกสมรรถนะ(Select Competencies)
B. การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ(Gather Feedback) 
C. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้(Select Activities)
D. การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(Development the Plan)
30) การที่โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือ Best Practice จัดเป็นระดับคุณภาพระดับใด
A. A3 ระดับ 3
B. A3 ระดับ 4 
C. A4 ระดับ 3
D. A4 ระดับ 4
31) โรงเรียนที่จะขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่ากี่คน
A. 25 คน
B. 30 คน
C. 35 คน
D. 40 คน 
32) โรงเรียนที่จะขอขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีแผนชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่ากี่ห้องเรียน
A. 2 ห้องเรียน
B. 3 ห้องเรียน
C. 4 ห้องเรียน
D. 5 ห้องเรียน 
33) ข้อใด คือ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทของ สพฐ.
A. IP – STARS
B. WiMAX 
C. ADSL
D. WiFi
34) ข้อใดคือปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
A. CSF 
B. KPI
C. GOAL
D. TARGET
35) ข้อใดไม่ใช่ภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
A. ครู
B. กรรมการนักเรียน
C. กรรมการสถานศึกษา 
D. ตัวแทนชุมชน
36) ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของการบริหารบุคคลด้วยระบบคุณธรรม (Merit System)
A. หลักความมั่นคงในอาชีพ
B. หลักความสามารถ
C. หลักความเหมาะสม 
D. หลักความเป็นอิสระจากการเมือง
37) BSC คือ
A. ระบบคุณภาพในสถานศึกษา
B. การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
C. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
D. การควบคุมคุณภาพในสถานศึกษา 
38) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือ
A. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
B. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน
C. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
D. ถูกทุกข้อ 
39) ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
A. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment )
B. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment )
C. สารสนเทศ และ การสื่อสาร ( Information and Communications )
D. นวัตกรรมการควบคุม (Control Innovation ) 
40) ข้อใดคือ สภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนขนาดเล็กตาม แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
A. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
B. ปัญหาด้านการเรียนการสอน
C. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
D. บทบาทของคณะกรรมการยังมีไม่มากนัก
41) สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
A. พรหมวิหาร 4
B. สังคหวัตถุ 4
C. อิทธิบาท 4 
D. คหบดีธรรม 4
42) การนิเทศภายในสถานศึกษา จัดอยู่ในสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
A. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
B. การทำงานเป็นทีม
C. การสื่อสารและการจูงใจ
D. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
43) ข้อใด คือ Public Mind
A. ผอ.ประโยชน์กล่าวในที่ประชุมผู้ปกครองเรื่องการบริการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน
B. ผอ.ประเทศให้ครูจัดทำโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนให้นักเรียนป.6 ทั้งตำบล
C. ผอ.ประทีปจัดทำโครงการตู้น้ำดื่มหน้าโรงเรียน 
D. ผอ.ประจักษ์ติดตั้งตู้รับร้องทุกข์สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน .
44) ท่านเป็นผอ.ร.ร. จะใช้วิธีใดในการบริหารความขัดแย้งที่ดีที่สุด
A. การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Altering Structural Variables)
B. การมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน (Super ordinate Goals) เพื่อประโยชน์ขององค์กร
C. การบังคับ (Forcing) ทางการบังคับบัญชา
D. การลดความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม (Compromise) 
45) หากท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านต้องส่งมอบงานที่โรงเรียนเดิมภายในกี่วัน
A. 15 วัน
B. 30 วัน 
C. แล้วแต่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
D. ไม่มีระเบียบใดๆระบุไว้
46) ข้อใดไม่ใช่นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2552
A. การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
B. การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
C. การปรับปรุงกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
D. การเร่งรัดการลงทุนด้านงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
47) จุดประสงค์ของโครงการสานสายใยครอบครัว คือ
A. การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างนักเรียนและครอบครัว เพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัว
B. การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียน
C. การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
D. การเข้าค่ายปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยครอบครัวเป็นแกนนำ
48) สถานศึกษาจัดทำแผนของบประมาณเพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ฯลฯ ตามมติครม. ภายในปีใด
A. 2552
B. 2553
C. 2554 
D. 2555
49) ข้อใดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านความตระหนักในประชาธิปไตยเป็นอันดับแรกตามนโยบาย 3 D
A. ความรัก
B. ความศรัทธา
C. เห็นความสำคัญ 
D. เชื่อมั่น
50) ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในการดำเนินการด้านนโยบาย 3D
A. สถานศึกษามีแผนการดำเนินการ
B. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ 3D
C. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
D. สถานศึกษามีแผนจัดปรับปรุงอาคารและสถานที่
51) ผู้บริหารโรงเรียนคนใดที่มีสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
A. ผอ.กิตติ เป็นวิทยากรโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง
B. ผอ.ก่อเกียรติ ได้รับการอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
C. ผอ. เก่งกาจ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภา
D. ผอ. เกรียงไกร ได้รับการเชิดชูจากหนังสือพิมพ์ว่า เป็นบุคคลแห่งปี
52) โรงเรียนใดที่มีสมรรถนะการบริการที่ดีมากที่สุด
A. โรงเรียนบ้านไกลจัดบริการรถรับส่งนักเรียนโดยไม่คิดค่าโดยสาร
B. โรงเรียนบ้านนา พาคณะครูและนักเรียนไปพัฒนาหมู่บ้านและวัดเป็นประจำ
C. โรงเรียนบ้านสูงสำรวจความต้องการหนังสือยืมเรียนกับนักเรียนทุกคน
D. โรงเรียนบ้านลาน จัดทำอาหารกลางวันโดยสอบถามรายการอาหารจากนักเรียนทุกเดือน 
53) ผู้ปกครองนักเรียนเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านโนนสำราญ กล่าวชื่นชมโรงเรียน เพราะครูที่โรงเรียนบ้านโนนสำราญสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีวินัย อยากทราบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้มีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
A. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
B. การทำงานเป็นทีม
C. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
D. การบริการที่ดี 
54) นาย ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3 แสดงว่านายศิริพงษ์มีสมรรถนะด้านใด
A. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
B. การพัฒนาตนเอง 
C. การสื่อสารและจูงใจ
D. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
55) นายรักชาติผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล จัดทำแฟ้มงานทั้ง 14 มาตรฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 2 ด้วยตนเอง และนำไปแนะนำครูในโรงเรียนให้จัดทำตาม แสดงว่า นายรักชาติมีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
A. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
B. การพัฒนาตนเอง 
C. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
D. การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
56) ขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา คือ
A. การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร
B. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
C. การเตรียมความพร้อม 
D. การดำเนินการบริหารหลักสูตร
57) ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างวินัยเชิงบวก [ Positive Discipline ]
A. ครูยุทธให้รางวัลแก่นักเรียนที่ไม่เคยขาดเรียนในวิชาที่ตนเองสอน
B. ครูเจนเคารพศักดิ์ศรีของนักเรียนและมองนักเรียนในแง่ดีเสมอ
C. ครูหญิงให้นักเรียนที่กระทำผิดมาขอโทษแสดงความเสียใจ
D. เป็นการสร้างวินัยเชิงบวกทุกข้อ
58) ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 4 ของ มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
A. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
B. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
C. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลงานทางศิลปะได้ 
D. ผู้เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
59) ข้อใด คือ จุดมุ่งหมาย ( Goal ) ของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (Education Research and Development )R&D
A. มุ่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่
B. มุ่งหาคำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
C. มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
D. มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
60) ข้อใดคือ แรงผลักดันแรกของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
A. การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง
B. ความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง
C. การสร้างเป้าหมายทางคุณธรรม 
D. การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้

หมายเหตุ เครื่องหมายท้ายคำตอบเครื่องหมายนี้คือข้อที่ถูกต้อง 

ข้อสอบชุดนี้เฉลยเองนะครับ

1.ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด
A.KPI
B. CSF
C. INPUT
D. OUTPUT
2.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นตามแนวคิดการบริหารเรื่องใด
A. การบริหารเชิงระบบ
B. การบริหารเชิงคุณภาพ
C. การบริหารเชิงมาตรฐาน
D. การบริหารเชิงคุณภาพและมาตรฐาน
3.DSS (Decision Support System) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรระดับใด
A. บุคลากรระดับวางแผนยุทธศาสตร์
B. บุคลากรระดับปฏิบัติการและวางแผนปฏิบัติการ
C. บุคลากรระดับวางแผนปฏิบัติการและวางแผนการบริหาร
D. บุคลากรระดับวางแผนและการบริหารวางแผนยุทธศาสตร์
4. หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร
A. I am a principle.
B. I am an administrator.
C. How do you do?
D. I speak English well.

4. หากมีชาวต่างประเทศกล่าวคำว่า How do you do? ท่านจะตอบกลับไปเช่นไร
A. I am a principle.
B. I am an administrator.(your answer)
C. How do you do?(correct answer)
D. I speak English well.

Explanation
How do you do? เป็นคำทักทายเมื่อพบเจอกันครั้งแรก แปลว่า สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ

5. หากท่านพัฒนาโรงเรียนของท่านจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับสพท. ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
A. ทำ Best Practices
B. ฝึกอบรมครูในโรงเรียน
C. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
D. จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เชิญครูโรงเรียนอื่นเข้าร่วม

6. หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )
A. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
B. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ( Establish OD Strategy and Implementation Plan )
C. การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention)หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร
D. การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)
6. หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน“การพัฒนาองค์กร” (Organization Development )
A. การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
B. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร ( Establish OD Strategy and Implementation Plan )
(your answer)
C. การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention)หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร
(correct answer)
D. การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)

7. ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

7. ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2535 ได้ในวงเงินเท่าใด
A. ไม่เกิน 1 ล้านบาท(your answer)
B. ไม่เกิน 5 ล้านบาท
C. ไม่เกิน 10 ล้านบาท
D. ไม่เกิน 50 ล้านบาท (correct answer)

8. หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน
จัดการเรียนการสอนสอนแบบคละชั้น

ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการรวมหรือเลิก

จัดครู 1 คน สอนอนุบาล1-2 จัดครู 1 คน สอน ป.1-.2 และจัดครูที่เหลือประจำชั้น ป.3-6

จัดการเรียนการสอนให้ครูปฏิบัติการสอนตามความเหมาะสม อาจมีครูประจำชั้นที่สอนควบชั้นและครูพิเศษ

8. หากโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 27 คน ครู 6 คน ถ้าท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน
A. จัดการเรียนการสอนสอนแบบคละชั้น(your answer)
B. ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการรวมหรือเลิก (correct answer)
C. จัดครู 1 คน สอนอนุบาล1-2 จัดครู 1 คน สอน ป.1-.2 และจัดครูที่เหลือประจำชั้น ป.3-6
D. จัดการเรียนการสอนให้ครูปฏิบัติการสอนตามความเหมาะสม อาจมีครูประจำชั้นที่สอนควบชั้นและครูพิเศษ

9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำมาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6.ในปีใด
A. พ.ศ.2553(your answer)
B. พ.ศ.2554
C. พ.ศ.2555(correct answer)
D. พ.ศ.2556

10. ในกระบวนการ PDCA ข้อมูลสารสนเทศจะมีประโยชน์ในส่วนใดมากที่สุด
A. Plan (your answer)
B. Do
C. Check (correct answer)
D. Act

11. ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก
นักเรียนประถมศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษา

นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา

บุคลากรในสถานศึกษา

11. ในการบริหารสถานศึกษา ต้องเสริมสร้างให้ใครมีวินัยเชิงบวก
A. นักเรียนประถมศึกษา
B. นักเรียนมัธยมศึกษา
C. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา (your answer)
D. บุคลากรในสถานศึกษา (correct answer)

12. โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน วิธีการใดที่ดีที่สุด
พาคณะครูไปศึกษางาน

เชิญวิทยากรจากโรงเรียนนั้นมาอบรมที่โรงเรียน

ส่งตัวแทนครูเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหาร

ศึกษาหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

12. โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน หากท่านต้องการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานเช่นกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน วิธีการใดที่ดีที่สุด
A. พาคณะครูไปศึกษางาน(correct answer)
B. เชิญวิทยากรจากโรงเรียนนั้นมาอบรมที่โรงเรียน
C. ส่งตัวแทนครูเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆและนำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหาร
D. ศึกษาหลักเกณฑ์ของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน(your answer)

13. การนำความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ในสถานศึกษา และนำไปใช้ วิธีการใดถือว่าดีที่สุด
นำความรู้มาจัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นำความรู้มาปรับปรุงให้ทันสมัย จัดหมวดหมู่ นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นำความรู้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นำความรู้มาสังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย นำองค์ความรู้สำคัญๆไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

14. ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด
ผู้บริหารที่สืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

มอบหมายงานให้ครูสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

จัดอบรมครูจนครูสามารถสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้

ผู้บริหารที่สามารถอาศัยคำแนะนำของครูในการสืบค้นข้อมูลเองและนำเสนอข้อมูล

14. ผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารและจูงใจโดดเด่นที่สุด
A. ผู้บริหารที่สืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้(correct answer)
B. มอบหมายงานให้ครูสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้
C. จัดอบรมครูจนครูสามารถสืบค้นข้อมูลเองได้ นำเสนอข้อมูลเองได้ (your answer)
D. ผู้บริหารที่สามารถอาศัยคำแนะนำของครูในการสืบค้นข้อมูลเองและนำเสนอข้อมูล

15. ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด
เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหา

แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่

ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ปัญหา

เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย

15. ผู้บริหารที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีที่สุด ต้องเป็นผู้บริหารในลักษณะใด
A. เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหา (correct answer)
B. แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่
C. ให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ปัญหา (your answer)
D. เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย

16. โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด
สร้างเครือข่าย

ทำ Best Practice

สร้างจิตวิญญาณในการทำงาน

ดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

16. โรงเรียนนกน้อย มีความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน การดำเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สิ่งที่น่าจะต้องทำต่อไป คือข้อใด
A. สร้างเครือข่าย
B. ทำ Best Practice(your answer)
C. สร้างจิตวิญญาณในการทำงาน
D. ดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

17. ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุมมองของผู้บริหารที่มองครูควรเป็นลักษณะใด
ครูคือคนดีและเก่ง

ครูคือคนไม่ดีแต่เก่ง

ครูคือคนดีและไม่เก่ง

ครูคือคนไม่ดีและไม่เก่ง

ข้อใดเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ การจัดระบบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

การจัดระบบคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและรับรองคุณภาพ

19. “ การเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์กับการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ” ตัวแปรต้น(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรตามคือข้อใด
ตัวแปรต้นคือรูปแบบการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือความสนใจทางการเรียน

ตัวแปรต้นคือความสนใจทางการเรียน ส่วนตัวแปรตามคือรูปแบบการเรียนการเรียน

ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน

ถูกทั้ง ก และ ข

20. หากเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นครูผู้ช่วยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย เมือดำเนินการวินัยจนครบตามกระบวนการแล้ว โทษทางวินัยสูงสุดที่จะได้รับคือข้อใด
ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดขั้นเงินเดือน

ปลดออก

21. EGP คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยากทราบว่าย่อมาจากคำว่าอะไร
E-Government Process

E-Government Program

E-Government Payment

E-Government Procurement

22. โรงเรียนนกน้อยโบยบิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ข้อใดที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับหลักสูตรแกนกลางฯ
23. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม)
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต
24. หลักธรรมอันเป็นของคนดี (ผู้ประพฤติชอบ) คือข้อใด
อิทธิบาท 4

พรหมวิหาร 4

สังคหวัตถุ 4

สัปปุริสธรรม 7

25. ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการอนุญาตการลาของข้าราชกาครูจำนวนกี่วัน
ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน

ผอ.และรองผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน

ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 30 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ.
ผอ.สามารถอนุญาตให้ครูลากิจได้ 45 วัน และลาป่วย 60 วัน ส่วนรองผอ.ไม่มีอำนาจยกเว้นรักษาราชการแทนผอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: